အနီးေခတ္သမိုင္း


အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္ (၀င္းတင့္ထြန္း) click here

ဥဒါန္းမေၾက (ေအာင္ေစာဦး) click here

ဗမာျပည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္း အသင္းအပင္းမ်ား အညႊန္း (၀င္းတင့္ထြန္း) click here

0 comments:

Post a Comment