လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္

(အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို တခါတည္း ဖြင့္ၾကည့္ႏုိင္သလို မိမိသိရွိလိုရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္း ကလစ္ႏွိပ္၍ အဖြင့္၊ အပိတ္ လုပ္ႏုိင္သည္။)


 • ေဆာင္းပါးမ်ား
  • လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ အကန္႕အသတ္ click here
  • လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုႏွင့္ ကန္႕သတ္မႈကို ကန္႕သတ္ျခင္း click here
  • လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား (၁) click here
  • လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား (၂) click here
  •        
     
 •    
လူသားမ်ားအတြက္ အေမွာင္မီဒီယာ၏ အႏၱရာယ္ click here

မီဒီယာဟာ ရန္သူမဟုတ္လို႕ ေၾကာက္ဖို႕မလို click here

Press Freedom - Safety of Journalists and Impunity click here

လူထု သတင္းျဖန္႕ခ်ိေရးဆုိင္ရာ မီဒီယာဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ) click here

Proposed Media Act (Burma Lawyers' Council) click here

0 comments:

Post a Comment