တရားစီရင္ေရး

(အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို တခါတည္း ဖြင့္ၾကည့္ႏုိင္သလို မိမိသိရွိလိုရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္း ကလစ္ႏွိပ္၍ အဖြင့္၊ အပိတ္ လုပ္ႏုိင္သည္။)


 • တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ား
  • ျမန္မာနိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးကို အထူးျပဳလွ်က္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို ရွာေဖြျခင္း"
   • Seeking Judicial Power: with a special focus on Burma's judiciary (Aung Htoo/2011) click here
  • တည္ဆဲတရားစီရင္ေရး စနစ္ကို သံုးသပ္ျခင္း
   • An Analysis on the Existing Judicial System of Burma (Aung Htoo/2006) click here

 • တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္မႈနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဘီဂ်င္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၉၉၅)
  • Bejing Principles of Judiciary (1995) click here

 • မႈခင္းမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
  • ဦးခြန္ထြန္းဦး နွင့္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အမႈ
   • Shan leaders case analysis (Shan version) click here 
   • Shan leaders case analysis (Burmese version) click here
   • Shan leaders case analysis (English version) click here
  • နိုင္ယကၡပါ ကိုးဦး ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရေသာ အမႈ
   • Letter to ILO on death penalties (BLC/2004) click here
    ရန္ကုန္ ေျမာက္ပုိင္းခရုိင္ တရားရံုး၏ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ (2003)  click here
   • Death penalty case judgement (2003) click here
   • ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၏ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားခ်က္ click here
   • Death penalty case appeal of the BLC click here
  • ေရွ႕ေန ဦးေအးျမင့္ အမႈ
   • ဦးေအးျမင့္ အမႈအေပၚ အေသးစိတ္ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္  click here 
    U Aye Myint case analysis by BLC (2006) click here
  • ထိုင္းနိုင္ငံ မဲေဆာက္ျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ေျခာက္ဦး အသတ္ခံရသည့္ အမႈ
   • ျမန္မာျပည္သား ၆ ေယာက္ အသတ္ခံရမွဳအေပၚ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း (၂၀၀၃)  click here
    The case on six Burmese migrant workers killed by Thai local authorities click here

 • တရားစီရင္ေရး နွင့္ လူမႈေရး မွ်တမႈ (ဦးဘီေကဆင္း)

 • ထိုင္းနိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး
  • ထိုင္းနိုင္ငံတရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈ (Hon. Justice Chanchai Likhitjitta)
  • ထိုင္းနိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈနွင့္ ထက္ျမက္မႈကို အားေကာင္းေစျခင္း (Dr. Thammanoon Phitayaporn)

 • တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ သင္ရိုး (Ms. Kalapalata)


0 comments:

Post a Comment