စီးပြားေရး

(အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို တခါတည္း ဖြင့္ၾကည့္ႏုိင္သလို မိမိသိရွိလိုရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္း ကလစ္ႏွိပ္၍ အဖြင့္၊ အပိတ္ လုပ္ႏုိင္သည္။)


 • ေဆာင္းပါးမ်ား
  • စီးပြားေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈ click here
  • တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အစိုးရ click here
  • တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း click here
  • တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး click here
  • တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စီးပြားေရး လြတ္လပ္မႈ click here
  • တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ဥပေဒစနစ္ click here
  • တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ တုိင္းျပည္အေဆာက္အအံု click here
  • တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တရားစီရင္ေရး click here
  • တုိင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ လူတဦးခ်င္းအက်ဳိးစီးပြား click here
  •        
     
 •    
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္အေပၚ အေျခခံၿပီး တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည့္ အနိမ့္ဆံုး စံျပဌာန္းခ်က္မ်ား click here

The minimum elements necessary for the Development of a Country’s Economy Based on a Market Economy System click here 

The minimum elements necessary for the Development of a Country’s Economy Based on a Market Economy System (with commentary) click here


0 comments:

Post a Comment