လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း

တင္ျပခ်က္(၁) - အဖြင့္ click here
တင္ျပခ်က္(၂) - လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဆက္စပ္မႈ ကြာျခားမႈ click here
တင္ျပခ်က္(၃) - လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အေျခခံအယူအဆ click here
တင္ျပခ်က္(၄) - ယဥ္ေက်းမႈတန္ဘိုးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ စီမံခြင့္ click here
တင္ျပခ်က္(၅) - စီးပြားေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈ click here
တင္ျပခ်က္(၆) - တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အစိုးရ click here
တင္ျပခ်က္(၇) - တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း click here
တင္ျပခ်က္(၈) - တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး click here
တင္ျပခ်က္(၉) - တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စီးပြားေရး လြတ္လပ္မႈ click here
တင္ျပခ်က္(၁၀) - တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ဥပေဒစနစ္ click here
တင္ျပခ်က္(၁၁) - တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ တုိင္းျပည္အေဆာက္အအံု click here
တင္ျပခ်က္(၁၂) - တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တရားစီရင္ေရး click here
တင္ျပခ်က္(၁၃) - ဒီမိုကေရစီေရး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ click here
တင္ျပခ်က္(၁၄) - တုိင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ လူတဦးခ်င္းအက်ဳိးစီးပြား click here
တင္ျပခ်က္(၁၅) - အစိုးရအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၆) - ထက္ျမက္ေသာ အစိုးရႏွင့္ အားေကာင္းေသာ ျပည္သူ click here
တင္ျပခ်က္(၁၇) - လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ click here
တင္ျပခ်က္(၁၈) - လြတ္လပ္ေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၁၉) - လြတ္လပ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေန click here
တင္ျပခ်က္(၂၀) - ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၂၁) - လူမႈေရးအကူအညီႏွင့္ လူထုအသင္းအဖြဲ႕မ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၂၂) - လူမႈေရးအကူအညီႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ လူထုအသင္းအဖြဲ႕မ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၂၃) - လူမႈေရးအကူအညီႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ click here
တင္ျပခ်က္(၂၄) - လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အသြင္လကၡဏာ click here
တင္ျပခ်က္(၂၅) - လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အသြင္လကၡဏာ (၂) click here
တင္ျပခ်က္(၂၆) - လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အသြင္လကၡဏာ (၃) click here
တင္ျပခ်က္(၂၇) - အသင္းအဖြဲ႕တခုအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ရည္တည္ စီမံခြင့္ click here
တင္ျပခ်က္(၂၈) - အသင္း၀င္မ်ား၏ ေ၀ဘန္ပိုင္းျခားေရးအျမင္မွ ေလ့လာေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္း click here
တင္ျပခ်က္(၂၉) - အစုိးရ၏ အာဏာဟန္ခ်က္ click here
တင္ျပခ်က္(၃၀) - လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သတင္းစီးဆင္းမႈ click here
တင္ျပခ်က္(၃၁) - သတင္းစီးဆင္းမႈ သတင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ click here
တင္ျပခ်က္(၃၂) - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ အကန္႕အသတ္ click here
တင္ျပခ်က္(၃၃) - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုႏွင့္ ကန္႕သတ္မႈကို ကန္႕သတ္ျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၃၄) - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား (၁) click here
တင္ျပခ်က္(၃၅) - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား (၂) click here
တင္ျပခ်က္(၃၆) - လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈႏွင့္ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား click here
တင္ျပခ်က္(၃၇) - သတင္းဆရာမ်ား သတင္းဌာနမ်ား၏ တာ၀န္ click here
တင္ျပခ်က္(၃၈) - လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သတင္းလုပ္ငန္း click here
တင္ျပခ်က္(၃၉) - လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ လူထု၏ စုဖြဲ႕မႈ click here
တင္ျပခ်က္(၄၀) - လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲအစည္း အယူအဆကို အေျခခံေသာ စုဖြဲ႕မႈ click here
တင္ျပခ်က္(၄၁) - လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဟန္ခ်က္ click here
တင္ျပခ်က္(၄၂) - အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ လူထုအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ click here
တင္ျပခ်က္(၄၃) - လူထုအသင္းအဖြဲ႕ အမ်ဳိးအစားမ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၄၄) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၁) click here
တင္ျပခ်က္(၄၅) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၂) click here
တင္ျပခ်က္(၄၆) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၃) click here
တင္ျပခ်က္(၄၇) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၄) click here
တင္ျပခ်က္(၄၈) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၅) click here
တင္ျပခ်က္(၄၉) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၆) click here
တင္ျပခ်က္(၅၀) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၇) click here
တင္ျပခ်က္(၅၁) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၈) click here
တင္ျပခ်က္(၅၂) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၉) click here
တင္ျပခ်က္(၅၃) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၁၀) click here
တင္ျပခ်က္(၅၄) click here
တင္ျပခ်က္(၅၅) click here
တင္ျပခ်က္(၅၆) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၁၃) လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အလုပ္သမား သမဂၢ၏ အဆင့္ေနရာ click here
တင္ျပခ်က္(၅၇) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၁၄) အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္သို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အလုပ္သမား သံုးသိန္းခြဲ၏ အသနားခံခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ click here
တင္ျပခ်က္(၅၈) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၁၅) အလုပ္သမား သမဂၢ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးၾကီးစိုးမႈ click here
တင္ျပခ်က္(၅၉) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၁၆) အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႕ျခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး click here
တင္ျပခ်က္(၆၀) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၁၇) အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႕ျခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အပိုင္း (၂) click here
တင္ျပခ်က္(၆၁) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၁၈) အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႕ျခင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ click here
တင္ျပခ်က္(၆၂) - အလုပ္သမား သမဂၢ (၁၉) ေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္သူ၏ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ click here
တင္ျပခ်က္(၆၃) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁) click here
တင္ျပခ်က္(၆၄) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၂)click here
တင္ျပခ်က္(၆၅) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၃)click here
တင္ျပခ်က္(၆၆) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၄)click here
တင္ျပခ်က္(၆၇) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၅) click here
တင္ျပခ်က္(၆၈) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၆) click here
တင္ျပခ်က္(၆၉) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၇) click here
တင္ျပခ်က္(၇၀) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၈) click here
တင္ျပခ်က္(၇၁) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၉) ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မိန္႕ခြန္း ေထာက္ခံသည့္ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ click here
တင္ျပခ်က္(၇၂) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၀) လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စစ္တပ္ click here
တင္ျပခ်က္(၇၃) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၁) အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ click here
တင္ျပခ်က္(၇၄) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၂) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရးအတြက္ နအဖ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ အေျခခံမူ ေျခာက္ရပ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ click here
တင္ျပခ်က္(၇၅) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၃) ေလာကပါလတရားႏွင့္ စစ္တပ္၏ ႏုိင္ငံေ၇း ဦးေဆာင္မႈ click here
တင္ျပခ်က္(၇၆) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၄) click here
တင္ျပခ်က္(၇၇) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၅) အာဏာသိမ္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ အုပ္စုိးခြင့္ click here
တင္ျပခ်က္(၇၈) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၆) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ စစ္ဗိုလ္တမတ္သား လႊတ္ေတာ္ click here
တင္ျပခ်က္(၇၉) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၇) click here
တင္ျပခ်က္(၈၀) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၈) အမ်ဳိးသားညီလာခံ၊ လူထုအေျခခံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပတ္၀န္းက်င္ click here
တင္ျပခ်က္(၈၁) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၉) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးျခင္းႏွင့္ ခ်ီလီႏုိင္ငံ အေတြ႕အႀကံဳ click here
တင္ျပခ်က္(၈၂) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၂၀) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးျခင္းႏွင့္ ခ်ီလီႏုိင္ငံ အေတြ႕အႀကံဳ (၂) click here
တင္ျပခ်က္(၈၃) - စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၂၁) စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေျပာင္းအလဲ click here
တင္ျပခ်က္(၈၄) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁) ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥေပဒႏွင့္ အေျခခံလူထု click here
တင္ျပခ်က္(၈၅) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂) click here
တင္ျပခ်က္(၈၆) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၃) အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႕ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ click here
တင္ျပခ်က္(၈၇) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၄) အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ဒီမိုကေရစီသုိ႕ ေျပာင္းလဲရာ၌ ယခင္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၈၈) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၅) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး click here
တင္ျပခ်က္(၈၉) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၆) ျဖစ္ၿပီးခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥေပဒ click here
တင္ျပခ်က္(၉၀) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၇) စစ္မွန္ေသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသို႕ click here
တင္ျပခ်က္(၉၁) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၈) ဒီမိုကေရစီသို႕ ေခ်ာေမြ႕စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပြားၿပီးေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၉၂) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၉) ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
တင္ျပခ်က္(၉၃) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၁၀) နအဖ၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
တင္ျပခ်က္(၉၄) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၁၁) လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အနာဂါတ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
တင္ျပခ်က္(၉၅) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၁၂) ျဖစ္ၿပီးခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆီအာရာ လီယြန္း အေတြ႕အႀကံဳ click here
တင္ျပခ်က္(၉၆) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၁၃) အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပန္ကို လစ္လ်ဴရႈထားေသာ နအဖ အမ်ဳိးသားညီလာခံ၏ တရား၀င္မႈ click here
တင္ျပခ်က္(၉၇) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၁၄) click here
တင္ျပခ်က္(၉၈) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၁၅) အမ်ဳိးသားညီလာခံ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရးဆုိင္ရာ ညီလာခံႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးခြင့္ click here
တင္ျပခ်က္(၉၉) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၁၆) ျပည္သူလူထု သိခြင့္မရွိေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၁၀၀) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၁၇) ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ရွိမည့္ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ အလားအလာ click here
တင္ျပခ်က္(၁၀၁) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၁၈) click here
တင္ျပခ်က္(၁၀၂) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၁၉) တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ click here
တင္ျပခ်က္(၁၀၃) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂၀) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အခြင့္အေရး အေျခခံမွ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၀၄) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂၁) ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
တင္ျပခ်က္(၁၀၅) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂၂) click here
တင္ျပခ်က္(၁၀၆) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂၃) ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လူထုအသင္းအဖဲြ႕မ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၁၀၇) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂၄) ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းခြင့္ click here
တင္ျပခ်က္(၁၀၈) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂၅) တုိင္းရင္းသား လူထုအသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ click here
တင္ျပခ်က္(၁၀၉) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂၆) စစ္ဗိုလ္မ်ားသာ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးမ်ားျဖစ္လာမည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
တင္ျပခ်က္(၁၁၀) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂၇) မတရားေသာ ဥပေဒမ်ား တရား၀င္ ဆက္လက္တည္ရွိႏုိင္ေအာင္ ေထာက္ကူေပးမည့္ နအဖ၏ အေျခခံဥပေဒ click here
တင္ျပခ်က္(၁၁၁) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂၈) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၁၁၂) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂၉) ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လူထုအသင္းအဖဲြ႕ဆုိင္ရာ မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းရန္ လိုအပ္ျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၁၃) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၃၀) click here
တင္ျပခ်က္(၁၁၄) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၃၁) နအဖ၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ျခင္း ခံၾကရမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လူထုအသင္းအဖဲြ႕မ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၁၁၅) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၃၂) လူထုအဓိက လူ႕အဖဲြ႕အစည္း အေျခခံႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရရွည္ရပ္တည္ေရး click here
တင္ျပခ်က္(၁၁၆) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၃၃) တုိင္းျပည္လံုၿခံဳေရးပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူထုအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ click here
တင္ျပခ်က္(၁၁၇) - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား (၃၄) လြတ္လပ္ေသာ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၁၈) - စစ္အစိုးရအတြင္း ပဋိပကၡႏွင့္ လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံ click here
တင္ျပခ်က္(၁၁၉) - စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း လာဘ္စားမႈမ်ားႏွင့္ လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေျခခံ click here
တင္ျပခ်က္(၁၂၀) - လူထုအဓိက လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ရွိသင့္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး click here
တင္ျပခ်က္(၁၂၁) - ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္အဓိက လူ႕အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၁၂၂) click here
တင္ျပခ်က္(၁၂၃) - အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လူထုအဓိက လူ႕အဖဲြ႕အစည္း အေျခခံ click here
တင္ျပခ်က္(၁၂၄) - အာဏာရွင္စနစ္ကို တုိက္ပဲြ၀င္သူမ်ားအား တန္ဘိုးထားျခင္းႏွင့္ လူထုအဓိက လူ႕အဖဲြ႕အစည္း အေျခခံ click here
တင္ျပခ်က္(၁၂၅) - လူ႕အဖဲြ႕အစည္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခခံလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ေသာ အခ်က္မ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၁၂၆) - ဘုန္းႀကီးအမႈ ရြာမပတ္ဘဲ ရြာအမႈ ဘုန္းႀကီးပတ္ျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၂၇) - လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ click here
တင္ျပခ်က္(၁၂၈) - ဆူနာမိ ငလ်င္ေဘးႀကီးကို လူထုအဓိက လူ႕အဖဲြ႕အစည္း အေျခခံမွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၂၉) - ဆူနာမိ ငလ်င္ႏွင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ click here
တင္ျပခ်က္(၁၃၀) - ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန click here
တင္ျပခ်က္(၁၃၁) - ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ click here
တင္ျပခ်က္(၁၃၂) - (ဆူနာမိ) ျမန္မာ့အလုပ္သမား အက်ဳိးေဆာင္အဖဲြ႕ (ထုိင္းႏုိင္ငံ) click here
တင္ျပခ်က္(၁၃၃) - လူထုအဓိက လူ႕အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၃၄) - တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအခြင့္အေရး တိုးတက္ရရွိရန္ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ click here
တင္ျပခ်က္(၁၃၅) - လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူတဦးျခင္းစီ၏ တန္ဘိုး click here
တင္ျပခ်က္(၁၃၆) - လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေတြးအေခၚအေျပာင္းအလဲ click here
တင္ျပခ်က္(၁၃၇) - တိုင္းျပည္အတြက္လား လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လား click here
တင္ျပခ်က္(၁၃၈) - အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္သင့္ေသာ ညီညြတ္ေရးေလွ (၁) click here
တင္ျပခ်က္(၁၃၉) - အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္သင့္ေသာ ညီညြတ္ေရးေလွ (၂) click here
တင္ျပခ်က္(၁၄၀) - အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္သင့္ေသာ ညီညြတ္ေရးေလွ (၃) click here
တင္ျပခ်က္(၁၄၁) - အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္သင့္ေသာ ညီညြတ္ေရးေလွ (၄) click here
တင္ျပခ်က္(၁၄၂) - အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္သင့္ေသာ ညီညြတ္ေရးေလွ (၅) click here
တင္ျပခ်က္(၁၄၃) - အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္သင့္ေသာ ညီညြတ္ေရးေလွ (၆) click here
တင္ျပခ်က္(၁၄၄) - အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္သင့္ေသာ ညီညြတ္ေရးေလွ (၇) click here
တင္ျပခ်က္(၁၄၅) - အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္သင့္ေသာ ညီညြတ္ေရးေလွ (၈) click here
တင္ျပခ်က္(၁၄၆) - ဗံုးေဖါက္ခြဲမႈ ႀကီးမ်ားအေပၚ လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေျခခံမွ သံုးသပ္ျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၄၇) - အေျခခံလူထုအတြင္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၄၈) - တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ လူထုအဓိက လူ႕အဖဲြ႕အစည္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၄၉) - လူထုေရႊေခတ္တြင္ ရရွိခံစားႏုိင္မည့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ တပ္မေတာ္သားဘ၀ click here
တင္ျပခ်က္(၁၅၀) - လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္ရာ၌ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ၾကသူမ်ား click here
တင္ျပခ်က္(၁၅၁) - လူတဦးျခင္း ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ အေကာင္းဘက္သို႕ဦးတည္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေပၚေပါက္ေရးသို႕ click here
တင္ျပခ်က္(၁၅၂) - လူတဦးျခင္းစီ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ အက်ဳိးစီးပြား မ်ားအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ပံု ျခားနားျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၅၃) - ကိုယ္က်င့္တရား အေျခခံမွ လူေကာင္းလူေတာ္ ျပသနာကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၅၄) - ကိုယ္က်င့္တရား တုိင္းျပည္ click here
တင္ျပခ်က္(၁၅၅) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁) click here
တင္ျပခ်က္(၁၅၆) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂) click here
တင္ျပခ်က္(၁၅၇) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၃) click here
တင္ျပခ်က္(၁၅၈) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၄) လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈနဲ႕ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း လံုၿခံဳတည္ၿငိမ္မႈအေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၅၉) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၅) ေကာင္းမြန္ေသာ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၆၀) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၆) ေမတၲာတရားႏွင့္ အခြင့္အေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း click here
တင္ျပခ်က္(၁၆၁) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၇) ယံုၾကည္မႈ အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁) click here
တင္ျပခ်က္(၁၆၂) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၈) ယံုၾကည္မႈ အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂) click here
တင္ျပခ်က္(၁၆၃) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၉) ယံုၾကည္မႈ အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၃) click here
တင္ျပခ်က္(၁၆၄) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၀) ယံုၾကည္မႈ အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၄) click here
တင္ျပခ်က္(၁၆၅) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၁) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁) click here
တင္ျပခ်က္(၁၆၆) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၂) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂) click here
တင္ျပခ်က္(၁၆၇) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၃) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၃) click here
တင္ျပခ်က္(၁၆၈) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၄) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၄) click here
တင္ျပခ်က္(၁၆၉) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၅) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၅) click here
တင္ျပခ်က္(၁၇၀) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၆) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၆) click here
တင္ျပခ်က္(၁၇၁) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၇) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၇) click here
တင္ျပခ်က္(၁၇၂) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၈) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၈) click here
တင္ျပခ်က္(၁၇၃) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၉) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၉) click here
တင္ျပခ်က္(၁၇၄) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၀) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၀) click here
တင္ျပခ်က္(၁၇၅) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၁) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၁) click here
တင္ျပခ်က္(၁၇၆) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၂) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၂) click here
တင္ျပခ်က္(၁၇၇) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၃) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၃) click here
တင္ျပခ်က္(၁၇၈) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၄) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၄) click here
တင္ျပခ်က္(၁၇၉) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၅) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၅) click here
တင္ျပခ်က္(၁၈၀) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၆) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၆) click here
တင္ျပခ်က္(၁၈၁) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၇) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၇) click here
တင္ျပခ်က္(၁၈၂) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၈) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၈) click here
တင္ျပခ်က္(၁၈၃) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၉) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၉) click here
တင္ျပခ်က္(၁၈၄) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၃၀) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၀) click here
တင္ျပခ်က္(၁၈၅) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၃၁) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၁) click here
တင္ျပခ်က္(၁၈၆) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၃၂) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၂) click here
တင္ျပခ်က္(၁၈၇) - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၃၃) တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၃) click here

0 comments:

Post a Comment