ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

(အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို တခါတည္း ဖြင့္ၾကည့္ႏုိင္သလို မိမိသိရွိလိုရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္း ကလစ္ႏွိပ္၍ အဖြင့္၊ အပိတ္ လုပ္ႏုိင္သည္။)


 • ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လူထုအခန္းက႑ ေဆာင္းပါးမ်ား
  • ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ လူထုရဲ႕ အခန္းက႑ click here
  • လူထု၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေဖၚေဆာင္မည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • နအဖရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူမ်ားကို အမ်ဳိးသားညီလာခံထဲမွာ ျပင္ခြင့္၊ ဖ်က္ခြင့္ တကယ္ရွိႏုိင္ရဲ႕လား။ click here
  • ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ရွိတယ္ဆိုရံုနဲ႕ ေကာင္းတဲ့တုိင္းျပည္ ျဖစ္ႏုိင္ရဲ႕လား။ click here
  • ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအေျခခံမွ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း click here
  • စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕အညီ ဘယ္လိုေဖၚေဆာင္မလဲ။ click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • အတိတ္တြင္ လူထုခံစားခဲ့ရေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • နအဖ၏ အေျခခံမူမ်ားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ထိုင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျဖင္း click here
  • လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္ကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕အညီ ဘယ္လိုက်င့္သံုးမလဲ။ click here
  • နအဖ က်င့္သံုးမည့္ သမတ ဦးေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း click here
  • နအဖ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံရမည့္ မူမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း click here
  • ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရ click here
  • လူတဦးခ်င္းစီရဲ႕ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အေျခခံျဖင့္ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္မႈကို ရွာေဖြျခင္း click here
  • လူထုရဲ႕ ျပသနာေတြကို ေဖၚထုတ္ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရွိမည့္ တုိင္းျပည္အေဆာက္အအံု click here
  • လူမ်ားစု ဆႏၵႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကို ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ ရႈေထာင့္မွ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း click here
  • လူထုကို ေကာင္းက်ဳိးျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္၀ါဒ ရႈေထာင့္မွ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း click here
  • လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လႊမ္းမိုးမႈ သေဘာတရား အေျခခံမွ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (၁) click here
  • လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လႊမ္းမိုးမႈ သေဘာတရား အေျခခံမွ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (၂) click here
  • လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လႊမ္းမိုးမႈ သေဘာတရား အေျခခံမွ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (၃) click here
  • လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လႊမ္းမိုးမႈ သေဘာတရား အေျခခံမွ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (၄) click here
  • လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လႊမ္းမိုးမႈ သေဘာတရား အေျခခံမွ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (၅) click here
  • လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လႊမ္းမိုးမႈ သေဘာတရား အေျခခံမွ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (၆) click here
  • လူထုအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြခြင့္ကို ပိတ္ပင္လုိက္သည့္ နအဖ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • စစ္၀တ္စံု ၀တ္ထားတဲ့ လူထု (သို႕မဟုတ္) တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ (၁) click here
  • စစ္၀တ္စံု ၀တ္ထားတဲ့ လူထု (သို႕မဟုတ္) တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ (၂) click here
  • အေရးေပၚ အေျခအေနႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • လူထု ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္ႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • လူထုဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီး click here
  • ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • လူတဦးခ်င္း လြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည့္ အေျခခံမွ နအဖဒ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း click here
  • နအဖရဲ႕ တရားမ၀င္တဲ့ ၂၀၀၈ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • ေလွ်ာက္သင့္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ္ click here
  • နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို တရား၀င္ လူသတ္လုိင္စင္ေပးလုိက္တဲ့ ၂၀၀၈ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • လူထုအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ကင္းမဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တေစ့တေစာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း click here
  • ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ နာဂစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • အစိုးရရဲ႕ မဟုတ္မတရား လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ႀကီးၾကပ္ခြင့္ရေစမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • ႏုိင္ငံတကာသို႕ သိၾကားေစ သက္ေသညႊန္း click here
  • ဖဲြ႕စည္းပံုဆုိင္ရာ စစ္တုရင္ပဲြမွာ ဘုရင္မကို စားဘို႕ ႀကိဳးစားတဲ့ ဂမ္ဘာရီ click here
  • လူထုအတြက္ မဲြေဆးေဖၚထားတဲ့ နအဖရဲ႕ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • လူထု၏ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္ အေျခခံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း click here
  • တရားစီရင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ွဥ္း၍ သမတ၏ အခြင့္အာဏာကို ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း click here
  • သံဃာေတာ္ေတြအေပၚ ဆက္လက္ဖိႏွိပ္မႈကို တရား၀င္လုပ္ခြင့္ေပးမယ့္ နအဖရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • ပန္းေပါင္းစံု ဖူးပြင့္ေ၀ဆာခြင့္ရေစမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ ေပၚထြန္းေရးဆီသို႕ click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၃) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၄) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၅) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၆) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၇) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၈) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၉) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၀) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၁) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၂) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၃) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၄) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၅) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၆) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၇) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၈) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၁) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၂) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၃) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၄) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၅) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၆) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၇) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၈) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၉) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၃၀) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၃၁) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၃၂) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၃၃) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၃၄) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၃၅) click here
  • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ နအဖ၏ နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၃၆) click here
  • ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ရႈေထာင့္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း click here
  • ေကအုိင္အိုႏွင့္ နအဖ ေဆြးေႏြးပဲြကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ရႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ျခင္း click here
  • ေကအုိင္အိုက နအဖထံ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ရႏုိင္၊ မရႏုိင္ သံုးသပ္ျခင္း click here
  • အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ေရးကို လူထုအက်ဳိးစီးပြားအေျခခံမွ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း click here

နအဖ၏ အေျခခံမူမ်ားအား ဆန္းစစ္ခ်က္ အက်ဥ္း click here

A Critique of the SPDC Constitutional Principles click here

Constitutional Environmental Principles click here

A Brief Analysis on SPDC's Constitutional Principles click here

Analysis of the SPDC's Constitution from the Perspective of Human Rights click here

Gender Analysis of the SPDC’s Constitution By Women’s League of Burma click here

The National Defense and Security Council click here    Federal Constitution click here

0 comments:

Post a Comment