တပ္မေတာ္+ ေဆာင္းပါးမ်ား
 1. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁) 
 2. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၂) 
 3. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၃) 
 4. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၄) 
 5. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၅) 
 6. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၆) 
 7. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၇) 
 8. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၈) 
 9. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၉) 
 10. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၀) လူထုအဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စစ္တပ္  
 11. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၁)အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑  
 12. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၂)ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရးအတြက္ နအဖ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ အေျခခံမူ ေျခာက္ရပ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္  
 13. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၃)ေလာကပါလတရားႏွင့္ စစ္တပ္၏ ႏုိင္ငံေ၇း ဦးေဆာင္မႈ  
 14. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၄) 
 15. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၅) အာဏာသိမ္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ အုပ္စုိးခြင့္  
 16. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၆)အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ စစ္ဗိုလ္တမတ္သား လႊတ္ေတာ္  
 17. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၇) 
 18. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၈) အမ်ဳိးသားညီလာခံ၊ လူထုအေျခခံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပတ္၀န္းက်င္  
 19. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၁၉)စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးျခင္းႏွင့္ ခ်ီလီႏုိင္ငံ အေတြ႕အႀကံဳ (၁) 
 20. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၂၀)စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးျခင္းႏွင့္ ခ်ီလီႏုိင္ငံ အေတြ႕အႀကံဳ (၂) 
 21. စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး (၂၁)စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေျပာင္းအလဲ  
 22. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁) 
 23. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂) 
 24. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၃) 
 25. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၄) 
 26. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၅) 
 27. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၆) 
 28. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၇) 
 29. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၈) 
 30. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၉) 
 31. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၀) 
 32. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၁) 
 33. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၂) 
 34. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၃) 
 35. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၄) 
 36. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၅) 
 37. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၆) 
 38. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၇) 
 39. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၈) 
 40. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၁၉) 
 41. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၀) 
 42. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၁) 
 43. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၂) 
 44. တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြျခင္း (၂၃) 

0 comments:

Post a Comment