ေကာင္းမြန္ေသာ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ


နိုင္ငံအမည္ Burma နွင့္ Myanmar ဟူေသာ စကားလံုးမ်ား ေနာက္ကြယ္မွ ဥပေဒနွင့္ နိုင္ငံေရး ျပသနာ click here

နိုင္ငံအမည္ Burma နွင့္ Myanmar ဟူေသာ ေဆာင္းပါးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေျဖၾကားျခင္း click here

ေခ်ာ့သိပ္ခံလိုက္ရတဲ့ ဧရာ၀တီ ကို စတင္လွဳပ္နိဳးျခင္း။ click here

နိုင္ငံ့လံုျခံဳေရး နဲ ့လူထုလံုျခံဳေရးကုိ ဘယ္လို ဆက္စပ္စဥ္းစားမလဲ။ click here

ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာ၊ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာ။ click here

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဟာ တရားမ၀င္ဘူးလို႕ ဘာေၾကာင့္ေျပာသလဲ။ click here

သတိၱရွင္ ဆရာၾကီး ဦး၀င္းတင္ သို ့ဂုဏ္ျပဳတမ္းခ်င္း click here

  • ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္

Trust deficit in Burma's 'transition' click here

ျမစ္ကို အလ်ားလိုက္ကူးခိုင္းထားခံရေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ click here

လႊတ္ေတာ္နွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ တရားရံုး ထိပ္တိုက္ ျပသနာ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ click here

လူကို ေခြးျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ့္ လႊတ္ေတာ္လား။ click here

A Serious Dispute That May Lead to a Constitutional Crisis in Burma click here

A constitutional crisis in Burma? cilck here

တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုး အာဏာကို က်င့္သံုးလုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္အား သံုးသပ္ျခင္း click here

A Constitutional Crisis That May Lead to Amendment of the Constitution click here


0 comments:

Post a Comment