လူ႕အခြင့္အေရး

(အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို တခါတည္း ဖြင့္ၾကည့္ႏုိင္သလို မိမိသိရွိလိုရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္း ကလစ္ႏွိပ္၍ အဖြင့္၊ အပိတ္ လုပ္ႏုိင္သည္။)


 • ေဆာင္းပါးမ်ား
  • လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဆက္စပ္မႈ ကြာျခားမႈ click here
  • လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈႏွင့္ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား click here
  • အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ဒီမိုကေရစီသုိ႕ ေျပာင္းလဲရာ၌ ယခင္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း click here
  • ျဖစ္ၿပီးခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥေပဒ click here
  • ဒီမိုကေရစီသို႕ ေခ်ာေမြ႕စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပြားၿပီးေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္း click here
  • ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အနာဂါတ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ click here
  • ျဖစ္ၿပီးခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆီအာရာ လီယြန္း အေတြ႕အႀကံဳ click here
  •        
     
 •    

0 comments:

Post a Comment