ဥပေဒစိုးမိုးေရး

(အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို တခါတည္း ဖြင့္ၾကည့္ႏုိင္သလို မိမိသိရွိလိုရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္း ကလစ္ႏွိပ္၍ အဖြင့္၊ အပိတ္ လုပ္ႏုိင္သည္။)


 • တရားဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး ေဆာင္းပါးမ်ား
  • အမွတ္စဥ္ (၁) ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (၁) click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁) ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (၂) click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁) ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (၃) click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃) ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ၾကသလဲ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄) နအဖရဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဘယ္လိုအေျခခံကေန အေကာင္းျမင္သင့္သလဲ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၅) ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး click here
  • အမွတ္စဥ္ (၆) အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၇) ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္၊ ဥပေဒ စုိးမိုးေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၈) ဥပေဒ စုိးမိုးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္ အေျခခံမ်ားမွ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၉) တရားစီရင္ေရးစနစ္ အေျခခံမွ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁၀) ဥပေဒ စုိးမိုးေရးအေျခခံႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရးကို ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁၁) ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆက္စပ္မႈ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁၂) ႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚႏွင့္ ဥပေဒ စုိးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ အိႏိၵယ၊ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႕ကို ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁၃) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တာ၀န္ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁၄) တန္းတူညီမွ်မႈကို ေဖၚေဆာင္ေပးျခင္း မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ား click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁၅) ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေပၚ ဥပေဒ စုိးမိုးေရးအေျခခံမွ သံုးသပ္ျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁၆) ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံကေန ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေရးနဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြ ဘယ္လို ဆက္စပ္သလဲ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁၇) ဥပေဒစနစ္ တစံုလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဘို႕ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သလဲ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁၈) ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႕ ဆက္စပ္ၿပီး လူ႕အဖဲြ႕အစည္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေကာင္းေတြ၊ အဆိုးေတြကို ဘာေၾကာင့္ ေဖၚထုတ္သင့္သလဲ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၁၉) ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ေပၚေပါက္ေရးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေထာက္အပံ့ရေစဘို႕ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၂၀) စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ေပၚေပါက္လာေစေရး ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ခံ အေျခခံမ်ား click here
  • အမွတ္စဥ္ (၂၁) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပၿပီးရင္ စစ္အစိုးရနဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမွာလား။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၂၂) ဒီမိုကေရစီအတြက္ သခ်ဳႋင္းျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္မလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၂၃) နအဖ တပ္မေတာ္အတြင္း ျပသနာေတြကို လူထုကို အသိေပးၿပီး ဥပေဒနဲ႕အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဘို႕ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၂၄) ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အသံစံု ရႈေထာင့္စံု ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးတဲ့ အစည္းအေ၀းမ်ဳိးေတြ ျပည္တြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္ေပးဘို႕ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၂၅) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မတရားျပဳခံရျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရး click here
  • အမွတ္စဥ္ (၂၆) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ေပၚလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကေန လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိတဲ့ ဥပေဒေတြ ေရးဆဲြေပးႏုိင္မလား click here
  • အမွတ္စဥ္ (၂၇) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႕ ဆက္စပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနဲ႕ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတုိ႕ကို ဘယ္လုိ ခ်ဥ္းကပ္သင့္သလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၂၈) လူထုအသင္းအဖဲြ႕ လုိ႕ေခၚတဲ့ အန္ဂ်ီအိုေတြရဲ႕ အခန္းက႑ အေျခခံကေန ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္မလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၂၉) ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ေပၚလာမယ့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ျပသနာမ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃၀) လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖံုးကြယ္ထားတဲ့ သမၼတ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပံု စနစ္ကို ဘယ္လို ေဖၚထုတ္ဖြင့္ခ် လႈပ္ရွားမလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃၁) ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အားေကာင္းေကာင္း ရပ္တည္လႈပ္ရွားႏုိင္ေရးဟာ တႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃၂) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးကို ဘယ္လုိနားလည္ လုိက္ပါ လုပ္ေဆာင္သင့္ၾကသလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃၃) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္သင့္သလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃၄) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္း (၁) click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃၅) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃၆) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အေနျဖင့္ အေလးထားစဥ္းစားသင့္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘ၀ နစ္နာမႈမ်ား click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃၇) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအေပၚ ၀ျပည္ေသြးစဥ္းေရးပါတီ၏ ၾကားေန ရပ္တည္ခ်က္ကို သံုးသပ္ျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃၈) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံနဲ႕ လူထုကြန္ယက္ေတြဟာ သီးျခားစီလား၊ ဆက္စပ္မႈ ရွိသင့္သလား။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၃၉) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄၀) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုပ့ံပုိးသင့္သလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄၁) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ စိတ္၀င္စား ပံ့ပုိးမႈရေအာင္ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄၂) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ဆန္းစစ္ျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄၃) အီဂ်စ္ အာဏာရွင္ ဆန္႕က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္မ်ား လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သံုးသပ္ျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄၄) လူထု အက်ဳိးအတြက္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျပဌာန္းတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္အခါမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္လဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄၅) အာရပ္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူထုအံုၾကြမႈမ်ားကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေနာက္ခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄၆) တုိင္းျပည္ဘ႑ာေငြ သံုးစဲြမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ သမၼတစနစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄၇) အာရပ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အာဏာရွင္ ဆန္႕က်င္ေရး လူထုတိုက္ပဲြေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သလား။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄၈) အာရပ္ႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႕က်င္ေရး လူထုတုိက္ပဲြေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႕ ဘယ္လို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမလဲ။ click here
  • အမွတ္စဥ္ (၄၉) ႏုိင္ငံတကာကေန စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဘက္မႈဟာ လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိႏုိင္ပါ့မလား။ click here
  •        
     
 •    
IBA Resolution of the Rule of Law click here

IBA Commentary on the Rule of Law click here

0 comments:

Post a Comment